Działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 3121 § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) spółka SARE S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 09.03.2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały numer 206, na mocy której Walne Zgromadzenie dokonało podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 11.181,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji akcji serii E w liczbie 111.815 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset piętnaście), które to akcje mają zostać objęte w zamian za wkład niepieniężny, ogłasza, co następuje:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego celem objęcia 111.815 akcji serii E oraz celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki jest 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366948, posiadająca NIP: 642-31-28-785, REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250 000,00 zł, o łącznej wartości 2.538.200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych), które to udziały stanowią własność p. Romana Grygierka.

Wartość godziwa wkładu niepieniężnego wynika ze sprawozdania finansowego INIS sp. z o.o. za poprzedni rok obrotowy, zbadanego przez biegłego rewidenta na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla badania rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (art. 3121 § 1 pkt. 3 k.s.h.).

Przyjęta wartość wkładu niepieniężnego odpowiada jego wartości godziwej, a także liczbie oraz wyższej aniżeli wartość nominalna, cenie emisyjnej (22,70 zł, słownie: dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt groszy), akcji obejmowanych w zamian za ten wkład niepieniężny.

 

Jednocześnie stosownie do treści art. 3121 § 5 pkt 3 k.s.h. nie stwierdza się nadzwyczajnych, bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu niepieniężnego.