INDYWIDUALNE STANDARDY RAPORTOWANIA - WYCIĄG


SARE SA jest emitentem, którego instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z tym, Emitenta obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Od dnia 3 lipca 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Digitree Group SA i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Digitree Group SA.

Wzór powiadomienia Digitree Group SA oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać Digitree Group SA na adres e-mail: dokumenty@sare.pl

Powiadomienia te należy również przekazać Komisji Nadzoru Finansowego, co według najlepszej wiedzy Emitenta, najlepiej zrobić poprzez dedykowany formularz na stronie: https://19mar.knf.gov.pl/

Stanowisko KNF w sprawie wypełniania powiadomienia o dokonanych transakcjach można odnaleźć TUTAJ