INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 1 półrocze 2016 roku
4.00 KB
16 sierpnia 2016
Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 sierpnia 2016
Skonsolidowany raport Grupy SARE za I półrocze 2016
4.00 KB
19 września 2016
Zmiana systemu notowań Spółki
4.00 KB
28 września 2016
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 3 kwartał 2016 roku
4.00 KB
4 listopada 2016
Raport Grupy Kapitałowej SARE S.A. za III kwartał 2016 roku
4.00 KB
14 listopada 2016
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
4.00 KB
7 grudnia 2016
Zmiana terminu przyjęcia strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 grudnia 2016
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 grudnia 2016
Otrzymanie zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy
4.00 KB
2 stycznia 2017
Polityka dywidendowa SARE S.A.
4.00 KB
31 stycznia 2017
Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy SARE na lata 2017-2019
4.00 KB
31 stycznia 2017