WYSZCZEGÓLNIENI AKCJONARIUSZE


Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu SARE S.A.


Akcjonariusz Liczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Polinvest 7 S.a.r.l.1 504 0711 504 07160,51%60,51%
Tomasz Pruszczyński494 000494 00019,87%19,87%
Pozostali487 704487 70419,62%19,62%
Suma2.485.7752.485.775100,00%100,00%

Na kapitał zakładowy Emitenta składa się 2 485 775 akcji na okaziciela w liczbie: 2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C, 44 310 akcji serii D, 81 440 akcji serii E, a także 112.784 akcji serii G.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł