WYSZCZEGÓLNIENI AKCJONARIUSZE


Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu SARE S.A.


Akcjonariusz Liczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Polinvest 7 S.a.r.l.1 504 0711 504 07165,64%65,64%
Tomasz Pruszczyński51000051000022,26%22,26%
Pozostali27748027748012,10%12,10%
Suma2.291.5512.291.551100,00%100,00%

Na kapitał zakładowy Emitenta składa się 2 291 551 akcji na okaziciela w liczbie: 2 000 000 akcji serii A, 215 500 akcji serii B, 31 741 akcji serii C a także 44 310 akcji serii D.
Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 zł