Szacunkowe wyniki Grupy SARE za III kwartał 2019 r.

7 listopada 2019

W III kwartale 2019 roku odnotowaliśmy kolejne wzrosty przychodów ze sprzedaży a strata netto, zgodnie z opublikowanymi w raporcie ESPI szacunkami, widocznie zmalała. Jest to efektem wprowadzenia w pierwszej połowie 2019 roku programów mających na celu optymalizację kosztów.

 

Wzrosty w III kwartale 2019 r.

Porównując wyniki samego trzeciego kwartału rok do roku, zauważyć można wzrost skonsolidowanych przychodów z kwoty 11 333 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 13 867 tys. zł w III kwartale 2019 roku. Powyższe stanowi wzrost o 2 534 tys. zł, tj. o 22% rok do roku. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się z poziomu 360 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 214 tys. zł w III kwartale 2019 roku, tj. o kwotę 146 tys. zł, co stanowi zmianę o 41%. Jednocześnie, skonsolidowana EBITDA wzrosła z poziomu 435 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 1 045 tys. zł w III kwartale 2019 roku, tj. o kwotę 610 tys. zł, co stanowi wzrost o 140%.

 

Optymalizacja kosztów

Skonsolidowana strata netto na poziomie 214 tys. zł, osiągnięta przez Grupę SARE w III kwartale 2019 roku, jest niższa od straty netto osiągniętej w I oraz II kwartale 2019 roku. Strata w I kwartale 2019 roku wyniosła 360 tys. zł, wobec czego w III kwartale nastąpiło zmniejszenie straty o kwotę 146 tys. zł, tj. 41%, natomiast strata w II kwartale 2019 roku wyniosła 355 tys. zł, wobec czego w III kwartale 2019 nastąpiło zmniejszenie straty o 141 tys. zł, tj. 40%. Skonsolidowana EBITDA Grupy, wypracowana w III kwartale 2019 roku, która wyniosła 1 045 tys. zł, uplasowała się na poziomie wyniku EBITDA wypracowanego w II kwartale 2019 roku, tj. w wysokości 1 111 tys. zł i jednocześnie na poziomie znacznie wyższym niż osiągnięty w I kwartale 2019 roku, tj. 533 tys. zł, co stanowi wzrost o kwotę 512 tys. zł, tj. 96%. Powyższe jest efektem wprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 roku programów optymalizujących koszty.

 

Wpływ RODO na kampanie mailingowe

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2019 roku również znacząco wzrosły. Według szacunków, wyniosły w przybliżeniu 42 626 tys. zł, wobec 34 012 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku, tj. o kwotę 8 614 tys. zł, stanowiącą 25% wzrostu rok do roku. Powyższe jest w szczególności wynikiem przejęcia przez Emitenta spółki Fast White Cat S.A. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 2 690 tys. zł, wobec 4 007 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o kwotę 1 317 tys. zł, tj. o 33%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku około 929 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Różnica w wyniku netto – porównując pierwsze trzy kwartały roku 2019 do roku 2018 – wynika w szczególności ze zwiększonych kosztów amortyzacji oraz spadku kampanii mailingowych w następstwie rozporządzenia RODO, które zaczęło obowiązywać z końcem maja 2018 roku.

 

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 25 listopada 2019 r.