30.05.2019 r.

26 kwietnia 2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.05.2019 r.
127 KB
Projekty uchwał na ZWZ 30.05.2019 r. 
144 KB
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
372 KB
Struktura kapitału zakładowego
142 KB
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich
193 KB
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
106 KB

Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;

b) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2018,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018,

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,

e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,

h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

i) zmian w Programie Opcji Menadżerskich oraz Regulaminie Programu Opcji Menadżerskich.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Uchwały podjęte na ZWZ 30.05.2019
193 KB