SARE S.A. publikuje prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji i przejściem na główny rynek GPW

16 grudnia 2015

Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów została zaplanowana w dniach 13-14 stycznia 2016 roku. Po zakończeniu budowy księgi popytu, 14 stycznia, podana zostanie do publicznej wiadomości ceny emisyjna oferowanych akcji oraz ich ostateczna liczba w poszczególnych transzach. Obecnie Spółka zakłada, że do Transzy Małych Inwestorów trafi nie więcej niż 108.000 Akcji Serii C, a do Transzy Dużych Inwestorów nie więcej niż 435.478 Akcji Serii C. Zapisy na akcje dla inwestorów w obydwu transzach przewidziano od 15 do 21 stycznia 2016 roku.

Szacunkowe wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 7 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację 5 projektów inwestycyjnych, planowanych na lata 2016-2017:

  • Za około 3 mln zł pozyskane z emisji SARE planuje przejęcie spółki z branży „big data”, co pozwoli na osiągnięcie efektu synergii posiadanych zasobów w postaci 1 miliarda e-mail wysyłanych miesięcznie poprzez system SARE z kompetencjami analitycznymi nowej spółki zależnej, które posłużą do analizy zgromadzonych danych.
  • Kolejne około 2 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycję spółki, posiadającej odpowiednie kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety), coraz częściej używanych do interaktywnej komunikacji zamiast komputerów osobistych i laptopów.
  • Mniejsze kwoty trafią na rozwój projektu Power WIFI, platformę afiliacyjną Video Target oraz platformę konsumencką Zrabatowani.pl.

– Przeniesienie notowań akcji SARE na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to naturalny etap rozwoju naszej grupy kapitałowej. Działamy na bardzo dynamicznie rosnącym rynku usług internetowych dla firm, głównie e-marketingu i wsparcia sprzedaży poprzez działania w sieci, co przekłada się na szybką dynamikę wzrostu naszych przychodów i zysków. Pozwoliło to nam w krótkim czasie zbudować grupę kapitałową gotową do debiutu na głównym giełdowym rynku – komentuje Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA.Liczę na zaufanie inwestorów i pozyskanie środków z emisji nowych akcji, które powinny nam pozwolić jeszcze bardziej unowocześnić naszą ofertę i wejść w nowe obszary rynku.

Wybrane dane finansowe

Po trzech kwartałach 2015 roku SARE zaraportowała wyniki wyższe niż w całym 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 27,5 mln zł z 18 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto niemal 3 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł po trzech kwartałach 2014.

Podstawowe informacje o ofercie

Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych (Transza Dużych Inwestorów) i indywidualnych (Transza Małych Inwestorów). Ostateczna liczba Akcji Serii C oferowana w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, tj. 14 stycznia 2016 r.

Przewidywany harmonogram oferty:

Czynność Termin
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 13 -14 stycznia 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C w poszczególnych transzach 14 stycznia 2016 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 15 – 21 stycznia 2016 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 15 – 21 stycznia 2016 r.
Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty 22 stycznia 2016 r.

Przejdź do Prospektu Emisyjnego

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Nie stanowi on jakiejkolwiek oferty, zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie – SARE S.A., na podstawie którego zostanie przeprowadzona oferta publiczna akcji SARE S.A. na terytorium Polski jest prospekt emisyjny. Prospekt emisyjny, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany na stronach internetowych: (i) SARE S.A. – www.saresa.pl, (ii) Oferującego – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA www.bossa.pl. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego (w szczególności z czynnikami ryzyka opisanymi w treści prospektu emisyjnego w rozdziale „Czynniki Ryzyka”), i dopiero w oparciu o analizę treści całego tego dokumentu podejmować jakiekolwiek decyzje inwestycyjne dotyczące akcji SARE S.A. Niedozwolone jest przesyłanie i wwożenie niniejszego materiału lub jego jakiejkolwiek kopii do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Australii, Kanady lub Japonii. Brak przestrzegania tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.