Grupa SARE w drodze na GPW z rekordowymi wynikami za III kwartał

12 listopada 2015

Grupa SARE po raz kolejny notuje rekordowe wyniki. Po trzech kwartałach 2015 roku, zaraportowała wyniki wyższe niż w całym 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 27,5 mln złotych, wobec 18 mln złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 53%. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 87%). Zysk netto wzrósł o 111% do poziomu niemal 3 mln zł, wobec 1,4 mln zł po trzech kwartałach ubiegłego roku.

Wyniki po trzech kwartałach 2015 roku pokazują, że cele które sobie stawiamy są bardzo ambitne, ale w pełni osiągalne. Kolejny raz dowiedliśmy, że Grupa SARE jest w stanie utrzymywać wysoką dynamikę wzrostu w długim terminie. – mówi Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE SA – Zaraportowane wyniki po trzech kwartałach 2015 roku są lepsze niż wyniki całego 2014 roku, który przecież także był rekordowy. Co szczególnie warte podkreślenia, publikowane wyniki są wyższe, mimo raportowania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, co implikuje bardziej konserwatywne podejście do wykazywania kosztów.

W samym III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa SARE odnotowała przychody na poziomie 8,2 mln złotych wobec 6 mln złotych w III kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 37%.

Coraz silniej uwidaczniają się efekty prowadzonej przez nas polityki. Praca i inwestycje poniesione na rozwój naszych narzędzi informatycznych oraz oferty usług o nie opartych procentują. Dynamika przychodów jest znacznie wyższa niż dynamika kosztów, w związku z czym rośnie rentowność całej Grupy. – komentuje Tomasz Pruszczyński, prezes zarządu SARE SA

Zysk z działalności operacyjnej Grupy SARE w III kwartale wyniósł 1,2 mln złotych, wobec 0,77 mln złotych w porównywalnym kwartale ubiegłego roku (wzrost o 52%). Zysk netto wyniósł 0,84 mln zł, wobec 0,5 mln zł w ubiegłym roku (wzrost o 69%).

Większość spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest aktualnie w okresie intensywnego rozwoju i generują dodatnie wyniki. W trzecim kwartale 2015 roku odnotowano dynamiczny rozwój spółek takich jak Salelifter sp. z o.o. i INIS sp. z o.o.

Najbardziej dynamiczny wzrost osiągnęła spółka Salelifter sp. z o.o., której przychody po trzech kwartałach 2015 wzrosły o prawie 236%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając niemal 1,8 mln zł. Na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu uplasowała się spółka INIS sp. z o.o. z przychodami na poziomie 11,8 mln zł., co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 150%. Przychody ze sprzedaży SARE SA, jednostki dominującej Grupy, po 9 miesiącach 2015 roku wyniosły 7,2mln zł. i zwiększyły się tym samym o 24% w stosunku do wyniku z roku ubiegłego, kiedy osiągnęły poziom 5,8mln zł. W omawianym okresie przychody mr Target również wzrosły o 17%, do poziomu prawie 10,2 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży wiąże się ze stałym pozyskiwaniem nowych klientów, w tym także tych z zagranicy, a także z ciągłym zwiększaniem wachlarza świadczonych przez Grupę Kapitałową usług.

W zakresie zysku netto, największy wzrost w porównaniu do tego okresu w ubiegłym roku, odnotowały spółki: Salelifter sp. z o.o. (wzrost o 720% do poziomu 341 tys. zł. netto) oraz INIS sp. z o.o. (wzrost o 198% do poziomu ponad 1,7mln zł. netto). SARE SA odnotowała zysk netto na poziomie 1,2mln zł., co oznacza wzrost do analogicznego okresu ubiegłego roku o 106%. Mr Target sp. z o.o. osiągnęła na koniec września 2015 roku zysk netto na poziomie 1 mln. zł. netto odnotowując wzrost o 14% w porównaniu do 2014 roku.

W fazie rozwoju pozostaje spółka Teletarget sp. z o.o., w której wynik finansowy w trzecim kwartale bieżącego roku zamknął się stratą netto na poziomie 168 tys. zł., czyli o 100% mniejszą niż w tym samym okresie w roku 2014, kiedy wyniosła ona ponad 335 tys. zł.

Spółka neronIT sp. z o.o., która jest konsolidowana metodą praw własności, odnotowała na dzień 30.09.2015 roku, wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, które wyniosły 815 tys. zł. (734 tys. zł. w trzecim kwartale 2014 roku). Spółka zamknęła trzeci kwartał ze stratą ponad 103 tys. zł.