Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

27 maja 2011

Zarząd Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 671/2011 z dnia 26 maja 2011 r. postanowił:

1) określić dzień 1 czerwca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSARE000013",
b) 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji serii B, pod warunkiem dokonania w dniu 1 czerwca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSARE000013",

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SARE" i oznaczeniem "SAR";

3) określić dzień 31 maja 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki SARE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSARE000021".