Zawarcie umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

8 kwietnia 2011

Zarząd Spółki SARE SA informuje o podpisaniu w dniu 8 kwietnia 2011 roku umowy nr UDA-RPSL.01.02.03-00-224/10-00 ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości. Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu „Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu kluczem do sukcesu rynkowego SARE SA”. Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności SARE SA poprzez rozpoczęcie świadczenia nowej usługi polegającej na udostępnieniu innowacyjnego oprogramowania do e-mail marketingu powstałego w oparciu o technologię opracowaną przez Spółkę.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę 1 276 900,00 zł netto, w tym zgodnie z przyjętymi założeniami kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  wyniesie 748.646,47 zł, co stanowi nie więcej niż 58,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W opinii Zarządu firmy niniejsza umowa będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SARE SA ze względu na zwiększenie grupy odbiorców usług Spółki.